Rekrutacja

 • Konkurs - Programy rozwojowe dla pielęgniarstwa

  Wyższa Szkoła Medyczna ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu, którego przedmiotem jest Program rozwojowy absolwenta kierunku pielęgniarstwo, zakładający stypendia motywacyjne wypłacane w czasie studiów (po I roku) w kwocie 800 zł miesięcznie na studiach I stopnia oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe.

 • RODO - klauzula informacyjna kandydaci

 • Regulamin potwierdzenia efektów

 • Regulamin studiów

 • Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)

  Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)

  (UWAGA. W przypadku problemów dotyczących z zalogowaniem się na stronę IRK prosimy o kontakt z numerem 085-7499457).

  Szanowni Państwo!
  Od dnia 15 marca 2019 r. rusza rekrutacja w Wyższej Szkole Medycznej na kierunki:  Fizjoterapia – jednolite 5-letnie studia magisterskie (10 semestrów)
  Fizjoterapia – studia magisterskie 2-letnie, uzupełniające (4 semestry)
  Kosmetologia - studia licencjackie 3-letnie (6 semestrów)
  Kosmetologia - studia magisterskie 2-letnie (4 semestry)
  Pielęgniarstwo - studia licencjackie 3-letnie (6 semestrów)
  Pielęgniarstwo - studia pomostowe (2 lub 3 semestry)
  Pielęgniarstwo - studia magisterskie 2-letnie (4 semestry)
  Ratownictwo Medyczne - studia licencjackie 3,5-letnie (7 semestrów)


  Zapraszamy na stronę internetową WWW.wsmed.edu.pl do zapoznania się z ofertą WSMed

 • Warunki przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne

  Rekrutacja w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku na rok akademicki 2017/2018 odbywa się w terminie:

  15.03.2019 r. - 31.08.2019 r. - rekrutacja podstawowa

  01.09.2019 r. - 30.09.2019 r. rekrutacja weryfikująco-uzupełniająca

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Liczba miejsc jest ograniczona.

  Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest rejestracja on-line oraz złożenie następujących dokumentów:

  • rejestracja on-line i wypełnienie podania na stronie https://dziekanat-wsmed.pl, (zakładka Rekrutacja), wypełnione podanie należy wydrukować,
  • świadectwo dojrzałości w oryginale (lub odpis świadectwa wydany przez szkołę lub na czas egzaminów odpis potwierdzony notarialnie). W przypadku odpisów potwierdzonych notarialnie istnieje obowiązek dostarczenia oryginału w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych,
  • zaświadczenie lekarskie - od lekarza medycyny pracy (na prośbę kandydata wydawane jest skierowanie),
  • dwa podpisane fotografie o wymiarach 37x52 mm

  Powyższy komplet dokumentów należy złożyć w dziekanatach uczelni.

  Przy składaniu dokumentów należy uiścić wpisowe i opłatę rekrutacyjną.

   

  Nauka w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku jest odpłatna.

   

 • Oferta kształcenia

  Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 kwietnia 2003 r. i wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych.

  Uczelnia nieustannie poszerza i dostosowuje zarówno kierunki, jak i programy studiów do potrzeb rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i Europie.

  W chwili obecnej ma w swojej ofercie:

  Studia II stopnia

  • Kosmetologia
  • Fizjoterapia
  • Pielęgniarstwo

  Absolwenci WSMED, którzy zdecydują się na studia II stopnia są zwolnieni z opłaty wpisowej i rekrutacyjnej.

   

  Studia I stopnia:

  • Kosmetologia
  • Pielęgniarstwo
  • Pielęgniarstwo pomostowe (2 sem. lub 3 sem.)
  • Ratownictwo medyczne

  Jednolite 5-letnie studia magisterskie:

  • Fizjoterapia

   

  Studia podyplomowe:

  • Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna
  • Fizjoterapia i opieka geriatryczna
  • Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
  • Kosmetologia stosowana
  • Kosmetologia w medycynie
  • Ziołolecznictwo
  • Podologia

   

  Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK).

   

  Regulamin potwierdzenia efektów uczenia.

 • Proces rekrutacji

  Rekrutacja elektroniczna krok po kroku

  Kandydaci przystępujący do rekrutacji na studia dokonują kolejno następujących czynności:

  1. Wypełnienie formularza w systemie IRK
    Formularz online wypełnia się na stronie https://www.dziekanat-wsmed.pl, wybierając Rekrutacja - Formularz online.
  2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym
   Kandydat wypełnia znajdujący się w koncie IRK formularz z danymi osobowymi oraz informacjami o posiadanym wykształceniu. Dla większości studiów zastępuje to proces osobistego składania dokumentów w Uczelni na wstępnym etapie kwalifikacji.
  3. Dokonanie rejestracji na wybrane studia
   W celu dokonania elektronicznej rejestracji na studia kandydat wybiera w dostępnym pod adresem https://www.dziekanat-wsmed.pl, katalogu interesujące go studia, na które prowadzony jest aktualnie nabór.
   Potwierdzenie rejestracji na studia
   Potwierdzenie rejestracji na studia polega na wniesieniu opłaty rekrutacyjnej (dla wszystkich studiów za wyjątkiem studiów trzeciego stopnia) oraz – w niektórych przypadkach – przesłania do Uczelni określonych dokumentów.
  4. Przystąpienie do egzaminu wstępnego, jeżeli jest wymagany
   Kandydaci na studia pierwszego stopnia nie przystępują do egzaminów wstępnych. Wyjątkiem są osoby legitymujące się polską starą maturą lub maturą zagraniczną inna niż europejska EB bądź międzynarodowa IB, dla których w Uczelni organizowane są Centralne Egzaminy Wstępne. W przypadku studiów drugiego i trzeciego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacji może być egzamin wstępny w formie pisemnej lub rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o formie, terminie i miejscu egzaminu publikowana jest kandydatom w ich indywidualnych kontach IRK.
  5. Zapoznanie się z wynikiem postępowania kwalifikacyjnego
   W zależności od kryteriów kwalifikacji na dane studia, ostateczny wynik kwalifikacji kandydata zostaje ustalony:
   1. w oparciu o wprowadzone przez niego w indywidualnym koncie IRK dane, takie jak np. wynik egzaminu maturalnego, osiągnięcia w olimpiadach, średnia ocen z ukończonych studiów wyższych lub ocena na dyplomie, bądź
   2. na podstawie rezultatów uzyskanych przez niego podczas organizowanych w Uczelni egzaminów wstępnych, bądź
   3. według kolejności dokonania przez niego rejestracji na studia w systemie IRK.
   Wynik postępowania kwalifikacyjnego publikowany jest kandydatowi w jego indywidualnym koncie IRK. W razie zakwalifikowania do przyjęcia udostępniony zostaje formularz do wprowadzenia danych do wpisu oraz publikowana jest informacja o nieprzekraczalnym terminie dokonania wpisu na studia.
  6. Dokonanie wpisu na studia
   Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie stawić się z kompletem wymaganych dokumentów w jednostce prowadzącej wpisy na studia. Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją.

   

 • Opłaty na rok 2019/2020

  Opłaty (dotyczy rekrutacji na rok 2019/2020)

  Absolwenci WSMED, którzy zdecydują się na studia II stopnia
  są zwolnieni z opłaty wpisowej i rekrutacyjnej.

  Kierunek Wpisowe Opłata rekrutacyjna Opłata za
  semestr
  Miesięcznie
  (wrzesień–czerwiec)
  Kosmetologia I stopnia stacjonarna 500 zł 150 zł 3 000 zł 600 zł
  Kosmetologia I stopnia niestacjonarna 500 zł 150 zł 3 000 zł 600 zł
  Kosmetologia II stopnia
  niestacjonarna
  500 zł
  0 zł dla absolwentów WSMED
  150 zł
  0 zł dla absolwentów WSMED
  3 200 zł - I rok
  3 200 zł - II rok
  640 zł - I rok
  640 zł - II rok
  Fizjoterapia
  II stopnia
  500 zł
  0 zł dla absolwentów WSMED
  150 zł
  0 zł dla absolwentów WSMED
  3 500 zł - I rok
  3 500 zł - II rok
  700 zł - I rok
  700 zł - II rok

  Fizjoterapia - jednolite 5-letnie

  500 zł 150 zł 4 000 zł 800 zł
  Ratownictwo
  medyczne
  500 zł 150 zł 3 300 zł 660 zł
  Ratownictwo
  medyczne (semestr 7)
      3 500 zł 700 zł
  Pielęgniarstwo pomostowe 500 zł 150 zł 2 500 zł 500 zł
  Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne 500 zł 150 zł 3 300 zł 660 zł
  Pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne 500 zł
  0 zł dla absolwentów WSMED
  150 zł
  0 zł dla absolwentów WSMED
  3 000 zł 600 zł
  Biotechnologia Farmaceutyczna  I stopnia    

  3250 zł - III rok


  650 zł - III rok

   

  Zasady wnoszenia opłat z tytułu czesnego (DOTYCZY TYLKO STUDENTÓW I ROKU)

  Czesne opłata się w 10 ratach miesięcznych według harmonogramu:
  I rata do 14.10.2019 VI rata do 05.02.2020
  II rata do 30.10.2019 VII rata do 05.03.2020
  III rata do 05.11.2019 VIII rata do 05.04.2020
  IV rata do 05.12.2019 IX rata do 05.05.2020
  V rata do 05.01.2020 X rata do 05.06.2020

  Opłaty czesnego może dokonać student jednorazowo lub w 2 ratach semestralnie:

  terminy wpłat rat:

  1 rata: do 14/10/2019 - przy jednorazowej wpłacie rocznej rabat 5%

  2 raty: 14/10/2019, 28/02/2020 - przy wpłacie semestralnej rabat 3%

  Osoby dokonujące opłat podczas rekrutacji (wpisowe + opłata rekrutacyjna) na studia, proszone są o wpłaty na rachunek bankowy numer:

  WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU
  Millennium Bank nr 57 1160 2202 0000 0003 5178 9290

  Natomiast osoby będące już studentami, proszone są o dokonywanie wpłat na indywidualne konto, które przypisane jest studentowi w wirtualnym dziekanacie. W tytule  przelewu prosimy o podanie numeru indeksu, kierunku, imienia i nazwiska studenta.

   

  Zasady wnoszenia opłat z tytułu czesnego (dotyczy wszystkich kierunków):

  raty miesięczne płatne do 05 dnia każdego miesiąca , według harmonogramu:
  I rata do 05.09.2019 VI rata do 05.02.2020
  II rata do 05.10.2019 VII rata do 05.03.2020
  III rata do 05.11.2019 VIII rata do 05.04.2020
  IV rata do 05.12.2019 IX rata do 05.05.2020
  V rata do 05.01.2020 X rata do 05.06.2020

   

  • 5% rabatu w przypadku opłacenia czesnego za cały rok z góry (opłata jednorazowa) w terminie do 05.09.2019 r.
  • 3% rabatu w przypadku opłacenia czesnego za cały semestr z góry (I rata płatna do 05.09.2019 roku, II rata płatna do 28.02.2020 r.)

   

  Regulamin oraz wysokości opłat w roku akademickim 2018/2019

  regulamin opłat w roku akademickim 2018/2019

© 2016 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Joomla Extensions

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności