Kierunki

 

Fizjoterapia

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z chorymi cierpiącymi na różne formy upośledzenia czynności narządów ruchu, narządów wewnętrznych i inne niepełnosprawności, umiejętności pozwalające na kształtowanie, przywracanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku.

Fizjoterapia

Kosmetologia

Absolwent KOSMETOLOGII jest przygotowany do podjęcia nowych specjalistycznych zadań stawianych przez dynamicznie rozwijający się rynek usług kosmetycznych.

Kosmetologia

Pielęgniarstwo

Absolwent PIELĘGNIARSTWA jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, a w szczególności: sprawowania opieki medycznej nad pacjentem, asystowania lekarzowi w czasie drobnych zabiegów i operacji, wykonywania samodzielnych działań w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Pielęgniarstwo

Ratownictwo
Medyczne

Absolwent RATOWNICTWA MEDYCZNEGO jest przygotowany do pracy w jednostkach ratownictwa medycznego: szpitalnych oddziałach ratunkowych, specjalistycznych i podstawowych zespołach ratownictwa medycznego a także w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Ratownictwo

Search