Kierunki

  • Biotechnologia

   Nazwa studiów: Biotechnologia

   Uzyskiwany stopień naukowy: LICENCJAT

   Uzyskiwany zawód: Biotechnolog, specjalność biotechnologia medyczna

   Krótki opis: Absolwent Biotechnologii o specjalności biotechnologia farmaceutyczna uzyskuje wiedzę w szczególności z zakresu biotechnologii leków, farmakologii, farmakokinetyki, farmakognozji, chemii farmaceutycznej. Posiada umiejętności projektowania leków i cząstek biologicznie aktywnych bioprocesów i bioproduktów, zna możliwości modyfikacji procesów biofarmaceutycznych oraz przemysłowych w produkcji leków. Potrafi pracować z materiałem biologicznym. Korzysta z narzędzi oraz metod bioinformatycznych przy projektowaniu biologicznie aktywnych cząstek. Umie zorganizować badania przedkliniczne oraz kliniczne i współpracować w zespole. Zna najnowsze osiągnięcia i perspektywy rozwoju biotechnologii farmaceutycznej. Jest przygotowany do pracy w firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych, placówkach naukowo-badawczych oraz laboratoriach diagnostycznych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

   Tryb (stacjonarne/niestacjonarne): Niestacjonarny

   Czas trwania: 3 lata(6 semestrów) licencjat

   Odpłatność:

   6500 zł / rok III – studia licencjackie

   Warunki przyjęcia: Kolejność zgłoszeń

   Kontakt: mgr Anna Danilczuk

   tel. 85-7499450, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

    

    

  • Opis

   Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku jest pierwszą w Polsce i jedyną w województwie podlaskim niepaństwową uczelnią oferującą studia wyższe na kierunku Biotechnologia.

   Kierunek ten jest dość powszechny na polskich uczelniach. W proponowanym przez naszą uczelnię wydaniu jest on kierunkiem unikatowym – wprowadza on studentów w nowy zawód: Biotechnolog diagnostyki i badań histologicznych i patomorfologicznych.

   Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która oferuje kształcenie specjalisty o tym profilu. Specjaliści z zakresu metod histologicznych i patomorfologicznych są obecnie bardzo poszukiwani na polskim i europejskim rynku pracy. Po zlikwidowaniu pomaturalnych techników zawodowych, wytworzyła się luka i obserwuje się uciążliwy brak pracowników naukowo-technicznych ze znajomością technik morfologicznych. Absolwenci posiadający ten zakres wiedzy i umiejętności praktycznych znajdą zatrudnienie w pracowniach patomorfologicznych działających w szpitalach, w NZOZ-ach, uniwersytetach medycznych, jednostkach naukowych PAN (Polska Akademia Nauk)i naukowych instytutach resortowych, na uniwersyteckich wydziałach biologii, weterynarii, a także w zakładach histologii. Studiując ten kierunek w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku student pozna tajniki preparatyki materiału tkankowego pobranego od człowieka w celach diagnostycznych, bądź od zwierząt w eksperymencie naukowym. Student będzie uczestniczył m.in.: w procesie diagnostyki nowotworów i chorób nienowotworowych, w monitorowaniu przeszczepów narządowych, w badaniach śródoperacyjnych, w procesie kwalifikowania chorych do celowanej terapii po nowotworowej, eksperymentach medycznych i biologicznych prowadzonych na zwierzętach, w tym także zwierzętach transgenicznych. Absolwent kierunku Biotechnologii, jako wysoko wykwalifikowany pracownik naukowo-techniczny znający zaawansowane techniki biologii molekularnej, obsługę wszystkich wariantów mikroskopii świetlej, łącznie z mikroskopią konfokalną, będzie gruntownie przygotowany do prowadzenia hodowli komórkowych oraz do pracy w wysoko specjalistycznych technikach przygotowania materiału tkankowego do celów diagnostyczno - naukowych. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone we współpracy z Akademickim Ośrodkiem Diagnostyki Patomorfologicznej w Białymstoku.

   Tego zakresu wiedzy i praktyki, jak do tej pory, nie oferuje żadna z polskich uczelni wyższych. Powyższa propozycja WSMED wypełni lukę, jaka obecnie zaistniała na rynku pracy.

   Po ukończeniu trzyletnich studiów w systemie: stacjonarnym lub niestacjonarnym absolwenci zdobędą dyplom z tytułem zawodowym licencjat.

   Wyższa Szkoła Medyczna od roku akademickiego 2014/2015 w ramach kierunku Biotechnologia oferuje również studia inżynierskie. Studia te trwają 3,5 roku (7 semestrów). 

   Biotechnologia jest nauką interdyscyplinarną. Studiowanie tego kierunku  pozwala zdobyć wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych oraz medycznych. 

    

   Program studiów inżynierskich w Wyższej Szkole Medycznej obejmujący przedmioty kierunkowe z obszaru nauk przyrodniczych i medycznych, między innymi takie jak: 

   •    inżynieria genetyczna,

   •    podstawy biotechnologii, 

   •    biologia molekularna, 

   •    mikrobiologia,

   •    genetyka,

   •    metabolity wtórne roślin,

   •    kultury komórkowe i tkankowe in vitro,

   •    histologia, 

   •    patomorfologia,

   •    diagnostyka molekularna chorób,

   •    inżynieria bioprocesowa, 

   •    biotechnologia medyczna. 

   Dodatkowo został on wzbogacony o przedmioty techniczne: 

   •    projektowanie linii technologicznych, 

   •    grafikę inżynierską, 

   •    projektowanie testów diagnostycznych czy

   •    bioinformatykę. 

   Podczas zajęć prowadzonych w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt student pozna podstawowe techniki i metody biologii molekularnej (klonowanie molekularne, PCR, genotypowanie czy elektroforezę) oraz zdobędzie umiejętności pozwalające mu na swobodne poruszanie się w laboratorium oraz pracę w zespole badawczym we współpracy ze specjalistami innych dziedzin. 

   Absolwent kierunku Biotechnologia z tytułem: inżynier

   •    posługuje się sprawnie specjalistycznym językiem, 

   •    posiada wiedzę z różnych dyscyplin naukowych,

   •     posiada umiejętności z pogranicza biotechnologii, biologii eksperymentalnej i techniki,

   •    potrafi obsługiwać podstawową aparaturę badawczą i urządzenia technologiczne,

   •    samodzielnie przeprowadza podstawowe badania analityczne,

   •    zna procedury pracy z materiałem biologicznym i genetycznie modyfikowanymi organizmami.

   Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na innych uczelniach oraz do podjęcia pracy w laboratoriach kontroli jakości, diagnostyki czy badań i rozwoju w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, medycznym i kosmetycznym. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią mu podjęcie pracy we wszystkich gałęziach przemysłu związanych z przeprowadzaniem bioprocesów.

   Absolwent umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii, oraz jest przygotowany do: pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych; wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego; wykorzystania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej; prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. W ramach studiów inżynierskich słuchacz wykonuje projekt inżynierski na zadany temat.

  • Kosmetologia

   Nazwa studiów:  Kosmetologia

   Uzyskiwany stopień naukowy: LICENCJAT/MAGISTER

   Uzyskiwany zawód: Kosmetolog

   Krótki opis: Absolwent KOSMETOLOGII jest przygotowany do podjęcia nowych specjalistycznych zadań stawianych przez  dynamicznie rozwijający się rynek usług kosmetycznych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter nauczania na kierunku kosmetologia, absolwent będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności - prowadzenia salonu piękności i odnowy biologicznej.

   Tryb (stacjonarne/niestacjonarne): Stacjonarny/niestacjonarny

   Czas trwania: 3 lata(6 semestrów) licencjat/2 lata (4semestry) magisterskie

   Odpłatność: 

   6200 zł / rok – studia licencjackie stacjonarne

   6200 zł / rok – studia licencjackie niestacjonarne

   6400 zł / rok studia magisterskie I rok

   6400 zł / rok studia magisterskie II rok

   Warunki przyjęcia: Kolejność zgłoszeń

   Kontakt: mgr Walentyna Klimczuk

   tel. 85 7499440  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

  • Opis

   Celem kształcenia na kierunku kosmetologia jest przygotowanie wysoko kwalifikowanej kadry zawodowej w zakresie kosmetologii stosowanej, produktów kosmetycznych i kosmetologii stylizacji i pielęgnacji włosów.

   Studia licencjackie trwają 3 lata ( 6 semestrów ). Uczelnia zapewnia naukę w specjalistycznie wyposażonych pracowniach kosmetologicznych i wizażu.

   Praktyczna nauka zawodu odbywa się przez okres 3 lat (6 semestrów) podczas których program jest realizowanych w zakresie przedmiotów:

   • kosmetologia pielęgnacyjna,
   • kosmetologia upiększająca i korekcyjna
   • pracownia kosmetyczna
   • estetyka i stylizacja.
   • Ponadto program studiów obejmuje 8 tygodni praktyki zawodowej poza uczelnią m.in. w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach medycyny estetycznej, odnowy biologicznej itp.

   Kształcenie na nowych kierunkach obejmuje : fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów typowo kosmetycznych, biologicznych, chemicznych, farmaceutyczno-medycznych, a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych i zawodowych na poziomie szkoły wyższej.

   Po ukończeniu studiów zawodowych na kierunku kosmetologia, absolwent dzięki uzyskanemu wykształceniu będzie posiadał umiejętności w dziedzinie pielęgnowania urody i opóźniania procesów starzenia oraz profilaktyki zdrowia, a także niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta , powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością , zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

   W szczególności powinien:

   • umieć ustalić rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosowanego kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem,
   • poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
   • prawidłowo odczytać recepturę kosmetyku i ustalić jego właściwe zastosowanie,
   • ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
   • znać metody modelowania sylwetki poprzez różne formy gimnastyki ruchowej i aktywnej,
   • umieć doradzić dla pacjenta korzystny dla niego rodzaj aktywności ruchowej,
   • posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu, salonu kosmetycznego i odnowy biologicznej,
   • być przygotowanym do systematycznego doskonalenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w zawodzie, także mieć możliwości podjęcia studiów magisterskich,
   • brać udział w kongresach, sympozjach i szkoleniach specjalistycznych krajowych, a w miarę możliwości w zagranicznych.

    

   Kosmetologia to nie tylko dbanie o urodę i pielęgnowanie skóry, to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym łączący wiedzę z zakresu ogólnych przedmiotów medycznych, chemicznych i biologicznych. To również kompleksowa wiedza i umiejętności właściwego  wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających.

   Absolwent 2-letnich studiów na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł magistra i kwalifikacje kosmetologa. W czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

   • właściwego zdiagnozowania stanu cery, zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
   • ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
   • przeprowadzenia niezbędnych badań analitycznych  oceniających kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych oraz właściwości użytkowych;
   • współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków oraz współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne;
   • kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych;
   • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego;
   • pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody.
   • Absolwenci znajdą pracę w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej,  i centrach SPA. Zajęcia z ekonomii, zarządzania i marketingu przygotują również do samodzielnego uruchomienia takiej działalności oraz jej prowadzenia. Firmy produkujące kosmetyki, laboratoria i ośrodki analizujące  jakość produktów kosmetycznych to również potencjalne miejsca pracy absolwentów kosmetologii.

  • Fizjoterapia

   Nazwa studiów:  Fizjoterapia

   Uzyskiwany stopień naukowy: MAGISTER

   Uzyskiwany zawód: Fizjoterapeuta

   Krótki opis: Absolwent FIZJOTERAPII w trakcie studiów zyskuje  wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z chorymi cierpiącymi na różne formy upośledzenia czynności narządów ruchu, narządów wewnętrznych i inne niepełnosprawności, umiejętności pozwalające na kształtowanie, przywracanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku oraz kształtowanie tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby uwzględniając jej wiek i rodzaj schorzenia.

   Tryb (stacjonarne/niestacjonarne): Stacjonarny/niestacjonarny

   Czas trwania: Jednolite 5-letnie studia magisterskie – 5 lat (10 semestrów)

                        Studia II stopnia – dawniej: uzupełniające magisterskie – 2 lata (4 semestry)

   Odpłatność:

   9500 zł / I,II,III,IV,V rok – jednolite 5-letnie studia magisterskie

   7000 zł / rok I – studia magisterskie

   7000 zł / rok II – studia magisterskie

   Warunki przyjęcia: Kolejność zgłoszeń

   Kontakt: mgr Walentyna Klimczuk

   tel. 85 7499440, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

  • Opis

   Studia na tym kierunku trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne do samodzielnego pełnienia roli zawodowej fizjoterapeuty. Przygotowują również słuchaczy do racjonalnego stosowania w praktyce środków gimnastycznych w zajęciach z osobami o różnej sprawności fizycznej.

   Słuchacz nabywa umiejętności niezbędne do kształtowania i podtrzymywania sprawności i kondycji fizycznej osób w każdym wieku, utraconej bądź obniżonej wskutek różnych chorób i urazów. Uzyskuje niezbędną wiedzę fachową do kształtowania i podtrzymywania sprawności oraz wydolności osób z niepełnosprawnością, co umożliwia im aktywny udział w życiu społecznym. Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, przeprowadzaniem i kontrolowaniem efektywności procesu rehabilitacji medycznej.

   Wiadomości i umiejętności uzyskane w trakcie studiów dają szerokie możliwości zatrudnienia absolwenta w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie specjalistyczne, poradnie rehabilitacyjne, przychodnie wielospecjalistyczne oraz ośrodki sanatoryjne), jak również innych różnych miejscach pracy m. in. w wyższych szkołach medycznych,. Na osoby kończące ten kierunek czekają placówki oświatowe (przedszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej, ośrodki wychowawczo – rehabilitacyjne), placówki prowadzące działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jednostki gospodarki i podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną (ogniska TKKF, ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu, terapii manualnej i usprawniania), szeroko pojęte centra sportowe (klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo – lekarskie, centralne ośrodki sportu).

  • Ratownictwo medyczne

   Nazwa studiów: Ratownictwo medyczne

   Uzyskiwany stopień naukowy: LICENCJAT

   Uzyskiwany zawód: Ratownik medyczny

   Krótki opis: Absolwent RATOWNICTWA MEDYCZNEGO jest przygotowany do pracy w jednostkach ratownictwa medycznego: szpitalnych oddziałach ratunkowych, specjalistycznych i podstawowych zespołach ratownictwa medycznego a także w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk medycznych. Potrafi wykonywać wszystkie czynności ratunkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. Nr 4, 2006, poz. 32 i 33 z póżn. zm.).

    Od roku akademickiego 2017/2018 studia na kierunku Ratownictwo Medyczne trwają 3,5 roku (7 semestrów), przy czym semestr 7 jest czasem przeznaczonym na realizację sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), będących dysponentami jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ukończenie studiów pozwala na kontynuację kształcenia na wybranym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia, a także zgodnie z art. 10 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r (Dz.U. 2016 poz. 1868) uprawnia do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

   Tryb (stacjonarne/niestacjonarne): Niestacjonarny

   Czas trwania: 3,5 roku lata(7 semestrów) licencjat

   Odpłatność:

   6800 zł / I, II, III rok

   Warunki przyjęcia: Kolejność zgłoszeń

   Kontakt: mgr Anna Danilczuk

   tel. 85 7499450, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

    

  • Opis

   Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnych pracowników jednostek ratownictwa medycznego. Studenci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w oddziałach ratunkowych.

   Absolwenci ratownictwa medycznego będą potrafili zaplanować oraz wykonać czynności i zabiegi ratownicze w stanach zagrożenia życia uwzględniając ich specyfikę i właściwą kolejność postępowania, rozpoznawać czynniki zagrożenia, ich mechanizmy i zasięg działania w wypadkach wszystkich typów a także w katastrofach. Będą przygotowani również do współpracy w zespole ratowniczym i medycznym zespole terapeutycznym.

   Absolwenci otrzymują tytuł licencjata, który umożliwia im podjęcie pracy m.in. w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, jednostkach straży pożarnej oraz w innego typu służbach ratowniczych.

  • Pielęgniarstwo

   Nazwa studiów:  Pielęgniarstwo

   Uzyskiwany stopień naukowy: LICENCJAT/MAGISTER

   Uzyskiwany zawód: Pielęgniarka/pielęgniarz

   Krótki opis: Absolwent PIELĘGNIARSTWA jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, a w szczególności: sprawowania opieki medycznej nad pacjentem, asystowania lekarzowi w czasie drobnych zabiegów i operacji, wykonywania samodzielnych działań w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, promocji i edukacji zdrowotnej.

   Tryb (stacjonarne/niestacjonarne): Stacjonarny/niestacjonarny

   Czas trwania: 3 lata(6 semestrów) licencjat/2 lata (4semestry) magisterskie

   Odpłatność:

   6800 zł/ rok – studia licencjackie

   6000 zł/ rok – studia magisterskie

   Warunki przyjęcia: Kolejność zgłoszeń

   Kontakt: mgr Anna Danilczuk

   tel. 85 7499450, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

    

  • Opis

   Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku kształci studentów na kierunku pielęgniarstwo. Po ukończeniu trzyletnich studiów w systemie stacjonarnym absolwenci zdobędą dyplom z tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa.

   Kierunek pielęgniarstwo przygotowuje teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską w ochronie zdrowia. Studenci zdobywają wykształcenie konieczne do podjęcia pracy klinicznej, samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich w różnych placówkach służby zdrowia.

   Absolwent studiów pielęgniarskich na poziomie licencjata powinien być przygotowany do samodzielnego wykonywania następujących zadań:

   1. Świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez:

   • rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,
   • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
   • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
   • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
   • współprace z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
   • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska całościowej opieki pracy,
   • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywania tych informacji do oceny świadczonej opieki

   2. promocji i edukacji zdrowotnej

   3. działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej

   Przedmioty:

   Anatomia, fizjologia, genetyka, patologia, radiologia, farmakologia, psychologia, socjologia, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, podstawowa opieka zdrowotna, opieka domowa i pielęgniarstwo rodzinne, położnictwo i ginekologia, pediatria, interna, chirurgia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, geriatria, neurologia, psychiatria i wiele innych.

   Praktyki zawodowe:

   Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, klinikach, przychodniach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, hospicjach, domach dziecka i innych placówkach służby zdrowia, których celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

   Absolwent studiów pielęgniarskich na poziomie licencjackim powinien posiadać wiedzę obejmującą:

   • świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią: ocena stanu zdrowia pacjenta i rozpoznanie czynników zagrażających zdrowiu, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz określenie zasobów niezbędnych do ich zaspokojenia, organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych rehabilitacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ocena wydolności psychofizycznej chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki, podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, dokumentowanie procesu pielęgnowania i wykorzystanie informacji do oceny świadczonej opieki, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka
   • promocję i edukację zdrowotną: prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia, promocja zdrowia w instytucjach oświatowych, uczenie chorego życia z chorobą i niepełnosprawnością, organizowanie i uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych środowisku lokalnym i krajowym
   • działanie w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej: współpraca z uczestnikami zespołu w opiece nad człowiekiem zdrowym lub chorym, organizowanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, współpraca z uczestnikami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki
   • rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych: wdrażanie do praktyki pielęgniarskiej wiedzy potwierdzonej naukowo, poprawa jakości opieki pielęgniarskiej przez wdrażanie nowych metod, technik opieki oraz rozwiązań organizacyjnych, podejmowanie działań związanych z rozwojem zawodowym.
   • Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny, zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach.

    

Studia Podyplomowe

 • Podanie na studia podyplomowe (dotyczy wszystkich kierunków)

  Podanie na studia podyplomowe.pdf

  • Program

   „Wytyczne GCP (Good Clinical Practice), monitorowanie i koordynowanie badań klinicznych w praktyce.” ©

   Program studiów obejmuje praktyczne wyszkolenie w zakresie:

   • Organizacji badania klinicznego od strony sponsora, CRO i ośrodka,
   • Warsztatu pracy koordynatora badań klinicznych w firmie sponsorskiej, CRO i w ośrodku badawczym,
   • Specyfiki pracy monitora podczas symulacji wizyt w ośrodku oraz aktywności wykonywanych w firmie sponsorskiej, CRO lub zdalnie,
   • Udziału w zarządzaniu projektem i ryzykiem w badaniach klinicznych,
   • Przygotowania firmy sponsorskiej, CRO i ośrodka do audytu oraz uczestnictwa w pozorowanym audycie,
   • Specyfiki badań klinicznych niekomercyjnych,
   • Zasad i różnic pomiędzy badaniami klinicznymi wyrobów medycznych i produktów leczniczych,
   • Praktycznego języka angielskiego stosowanego w badaniach klinicznych, np. podczas wideokonferencji z zespołem badania,
   • Dobrej Praktyki Klinicznej, otrzymując certyfikat GCP ważny 3 lata.

   Absolwenci kierunku nabędą szereg praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem badania klinicznego, zbieraniem, wypełnianiem oraz weryfikacją dokumentacji badania zgodnie z aktualnymi normami prawnymi, a także sprawną komunikacją z zespołem badania.

   Harmonogram

   Studia składają się z 10 zjazdów dydaktycznych oraz 1 zjazdu zaliczeniowego. Łącznie 180 godzin dydaktycznych.

   Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8:45 – 16:30.

   Proponowany harmonogram zjazdów:

   1. 26-27 października 2019
   2. 16-17 listopada 2019
   3. 7-8 grudnia 2019
   4. 11-12 stycznia 2020
   5. 15-16 lutego 2020
   6. 7-8 marca 2020
   7. 21-22 marca 2020
   8. 18-19 kwietnia 2020
   9. 16-17 maja 2020
   10. 6-7 czerwca 2020
   11. 27-28 czerwca 2020 (zjazd zaliczeniowy)

   Ostateczny harmonogram zostanie podany do końca września 2019 r.

  • Opis

   „Wytyczne GCP (Good Clinical Practice), monitorowanie i koordynowanie badań klinicznych w praktyce.” ©

   Opis studiów:

   Pierwszy program studiów podyplomowych z zakresu badań klinicznych oparty na zdobyciu przez uczestnika praktycznych umiejętności z zakresu koordynowania i monitorowania badania klinicznego zgodnie z aktualnymi zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).

   Studia opierają się na wykorzystaniu nowoczesnych i praktycznych metod ćwiczeniowych pozwalających wykorzystać zdobytą wiedzę w rzeczywistych sytuacjach. Uczestnicy będą brać udział między innymi w: warsztatach z dokumentacją badania, symulacjach wizyt monitora w ośrodku, wideokonferencjach w j. angielskim, ćwiczeniach z zakresu koordynowania badania czy pozorowanym audycie i przygotowaniu do niego.

   Co nas wyróżnia:

   • spójny i skuteczny system nauki oparty na Cyklu Kolba
   • eksperci i praktycy, doświadczeni pracownicy firm sponsorskich, CRO i ośrodków badawczych
   • praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy podczas warsztatów i symulacji
   • indywidualne podejście – ćwiczenia samodzielne i w małych grupach
   • ważny 3 lata certyfikat ICH GCP akredytowany przez międzynarodową organizację Transcelerate Biopharma Inc.
  • Opłaty

   „Wytyczne GCP (Good Clinical Practice), monitorowanie i koordynowanie badań klinicznych w praktyce.” ©

   Opłaty

   Płatność jednorazowa: 6 900 zł

   Płatność w dwóch ratach: 2 x 3 700 zł

   Opłata rekrutacyjna: 400 zł (na poczet czesnego)

   Zniżka dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku i szkoleń Soft Communication: 5%

  • Rekrutacja

   „Wytyczne GCP (Good Clinical Practice), monitorowanie i koordynowanie badań klinicznych w praktyce.” ©

   Rekrutacja

   1. Wypełnienie formularza w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów https://www.dziekanat-wsmed.pl/
   2. Potwierdzenie rejestracji – uiszczenie opłaty rekrutacyjnej
   3. Dostarczenie wygenerowanego przez system formularza oraz odpowiednich dokumentów w formie papierowej osobiście/drogą pocztową do dziekanatu Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
   4. Dostarczenie oryginałów/kopii odpowiednich dokumentów po przyjęciu na studia

   Kontakt

   W sprawie szczegółowych informacji:
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   telefon: 22 622 72 12

  • Fizjoterapia i opieka geriatryczna

   Studia mają charakter studiów doskonalących i skierowane są do osób posiadających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

   Celem studiów:

   Starzenie się społeczeństw jest procesem, który objął wszystkie kraje europejskie - w tym Polskę. Niesie to za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania kadr medycznych - poszerzenia wiedzy z dziedziny geriatrii, jak również uwrażliwienia na problemy, jakie dotyczą ludzi w podeszłym wieku.
   Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, której rosnąca liczba instytucji zajmujących się opieka nad ludźmi starszymi generuje miejsca pracy.

  • Opis

   Studia mają charakter studiów doskonalących i skierowane są do osób posiadających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

   Celem studiów:

   Starzenie się społeczeństw jest procesem, który objął wszystkie kraje europejskie - w tym Polskę. Niesie to za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania kadr medycznych - poszerzenia wiedzy z dziedziny geriatrii, jak również uwrażliwienia na problemy, jakie dotyczą ludzi w podeszłym wieku.
   Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, której rosnąca liczba instytucji zajmujących się opieka nad ludźmi starszymi generuje miejsca pracy.

   Program nauczania:

   Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
   1 Gerentologia 10
   2 Andragogika "trzeciego wieku" 20
   3 Podstawy prawne opieki społecznej 20
   4 Organizacja pomocy społecznej w Polsce 20
   5 Psychologia kontaktów międzyludzkich 10
   6 Psychologia starzenia się 10
   7 Socjologia starości 10
   8 Geriatria 20
   9 Fizjoterapia w schorzeniach wieku geriatrycznego 30
   10 Rehabilitacja osób starszych 40
   11 Pielęgnacja osób starszych 10
   12 Organizacja rekreacji 15
   13 Zasady odżywiania osób w wieku geriatrycznym 10
     Razem 225

   Cykl kształcenia:

   2 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

   Opłaty za studia:

   Opłata semestralna wynosi – 2 300 zł
   wpisowe – 300 zł
   5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku!

   Warunki przyjęcia:

   • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
   • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
   • dostarczenie dwóch zdjęć

   Warunki ukończenia:

   Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń.

   Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  • Kosmetologia stosowana

   Trzysemestralne studia dla absolwentów wyższych uczelni: medycznych, paramedycznych i przyrodniczych (magistrów, lekarzy, inżynierów i licencjatów).

   System zaoczny: piątkowo - sobotnio - niedzielny, zjazdy

   Limit przyjęć na studia: Kosmetologia stosowana 30 do 45 osób.

   Obciążenie dydaktyczne ogółem w trzech semestrach wynosi 350 godzin zajęć dydaktyczno-praktycznych.

   Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych: Kosmetologia stosowana.

  • Opis

   Trzysemestralne studia dla absolwentów wyższych uczelni: medycznych, paramedycznych i przyrodniczych (magistrów, lekarzy, inżynierów i licencjatów).

   System zaoczny: piątkowo - sobotnio - niedzielny, zjazdy

   Limit przyjęć na studia: Kosmetologia stosowana 30 do 45 osób.

   Obciążenie dydaktyczne ogółem w trzech semestrach wynosi 350 godzin zajęć dydaktyczno-praktycznych.

   Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych: Kosmetologia stosowana.

   Ukończenie studiów daje uprawnienia do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych we wszystkich szkołach kształcących w zawodzie:

   • technik usług kosmetycznych

   Kierunek: Kosmetologia stosowana
   wpisowe - 300 zł 
   czesne 2500 zł za semestr
   LIMIT MIEJSC: 30 do 45 osób

   Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, poz. 2110)

  • Kosmetologia w medycynie

   Studia przeznaczone są do absolwentów kierunków studiów medycznych, paramedycznych, biologicznych lub chemicznych.

   Celem studiów:

   Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami wiedzy o kosmetykach i zabiegach kosmetycznych: ich własnościach, działaniu, substancjach czynnych, zakresie i sposobach stosowania i efektach oraz metodach oceny tych efektów.

  • Opis

   Studia przeznaczone są do absolwentów kierunków studiów medycznych, paramedycznych, biologicznych lub chemicznych.

   Celem studiów:

   Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami wiedzy o kosmetykach i zabiegach kosmetycznych: ich własnościach, działaniu, substancjach czynnych, zakresie i sposobach stosowania i efektach oraz metodach oceny tych efektów.

   Program nauczania:

   Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
   1 Fizjologia i anatomia skóry i jej przydatków 10
   2 Podstawy medycyny estetycznej 20
   3 Fizykoterapia w kosmetologii i odnowie biologicznej 20
   4 Chemia składników kosmetycznych 10
   5 Technologia wytwarzania kosmetyków 10
   6 Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków 10
   7 Ustawodawstwo kosmetyczne 5
   8 Metody oceny kosmetyków 5
   9 Fitokosmetyka i fitoterapia 10
   10 Estetyka i stylizacja 10
   11 Podstawy chirurgii plastycznej 20
   12 Profesjonalna pielęgnacja ciała 30
   13 Profesjonalna pielęgnacja skóry twarzy i dekoltu 30
   14 Podstawy dietetyki i suplementacji 10
   15 Kosmetyka stanów patologicznych w dermatologii 15
   16 Komunikacja interpersonalna 5
     Razem 220

   Cykl kształcenia:

   2 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

   Opłaty za studia:

   Opłata semestralna wynosi – 2 500 zł
   wpisowe – 300 zł
   5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

   Warunki przyjęcia:

   • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
   • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
   • dostarczenie dwóch zdjęć

   Warunki ukończenia:

   Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń.

   Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  • Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii


   Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do kierowania szeroko pojętym procesem odnowy biologicznej u ludzi w różnym wieku oraz do umiejętnego programowania działań regeneracyjnych u sportowców w różnych okresach treningowych.


   Studia mają charakter studiów doskonalących. Nie nadają prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

  • Opis


   Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do kierowania szeroko pojętym procesem odnowy biologicznej u ludzi w różnym wieku oraz do umiejętnego programowania działań regeneracyjnych u sportowców w różnych okresach treningowych.


   Studia mają charakter studiów doskonalących. Nie nadają prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.


   Adresaci:
    

   • Absolwenci studiów Akademii Wychowania Fizycznego i innych uczelni kształcących na kierunku wychowanie fizyczne
   • Absolwenci Akademii Medycznych specjalizujących się w rehabilitacji medycznej i lekarze specjalizujący się w medycynie sportu
   • Fizjoterapeuci poszerzający swoje umiejętności i kompetencje zawodowe
   • Nauczyciele, instruktorzy, trenerzy prowadzący w sposób zorganizowany różne formy ćwiczeń fizycznych i sportu z dziećmi i młodzieżą

    

   Program nauczania:

    

   Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
   1 Podstawowe zagadnienia z fizykoterapii 25
   2 Podstawy anatomii człowieka 10
   3 Podstawowe zagadnienia dotyczące wykonywania ćwiczeń leczniczych 20
   4 Metody kinezyterapeutyczne 20
   5 Fizjologia wysiłku 5
   6 Podstawy żywienia i dieta w sporcie 5
   7 Psychologia kliniczna z elementami psychoterapii 15
   8 Kinezyterapia w odnowie biologicznej 10
   9 Fizykoterapia w odnowie biologicznej 10
   10 Masaż w odnowie biologicznej 30
   11 Masaż w sporcie 30
   12 Drenaż limfatyczny w sporcie 20
   13 Postępowanie po urazach i kontuzjach w sporcie 10
   14 Metody treningu sportowców 5
   15 Najnowsze formy terapii w sporcie i odnowie biologicznej 15
   16 Hydroterapia w sporcie i odnowie biologicznej 10
   17 BHP w zabiegach i gabinetach odnowy biologicznej 5
     Razem 245

    

   Cykl kształcenia:

   3 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

   Opłaty za studia:

   Opłata semestralna wynosi – 2 000 zł
   wpisowe – 300 zł
   5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku!

   Warunki przyjęcia:

   • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
   • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
   • dostarczenie dwóch zdjęć

   Warunki ukończenia:

   Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń.

   Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  • Menadżer w opiece zdrowotnej

   Cel studiów

   • rozwój i pogłębianie wiedzy z zakresu ekonomiki zdrowia i zarządzania
   • umożliwienie podejmowania skutecznych i efektywnych decyzji w opiece zdrowotnej (z uwzględnieniem specyfiki sektora zdrowia i jego powiązań z innymi działami gospodarczymi i społecznymi)
  • Opis

   Cel studiów

   • rozwój i pogłębianie wiedzy z zakresu ekonomiki zdrowia i zarządzania
   • umożliwienie podejmowania skutecznych i efektywnych decyzji w opiece zdrowotnej (z uwzględnieniem specyfiki sektora zdrowia i jego powiązań z innymi działami gospodarczymi i społecznymi)

   Adresaci studiów

   • osoby, które już zajmują stanowiska kierownicze na różnych poziomach zarządzania opieką zdrowotną (np. dyrektorzy, ordynatorzy)
   • osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia
   • osoby zatrudnione w sektorze zdrowia (np. pielęgniarki oraz inni pracownicy placówek medycznych)
   • osoby zatrudnione w instytucjach ubezpieczeniowych mający styczność z zagadnieniami związanymi z opieką medyczną
   • osoby, które pragną zdobyć nowy atrakcyjny zawód

   Co zyskujesz?

   • podniesienie kwalifikacji zawodowych, poprzez realizację tematów związanych z prawem obowiązującym w ochronie zdrowia, zdobycie nowoczesnej wiedzy w zakresie zarządzania (organizowania, koordynowania i monitorowania) zakładami opieki zdrowotnej
   • wiedzę o stosowanych w Polsce i na świecie rozwiązaniach systemowych, kierunkach i perspektywach zmian oraz możliwych do zastosowania koncepcjach i metodach zarządzania (z uwzględnieniem aspektów społecznych i etycznych) w opiece zdrowotnej
   • umiejętność rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników
   • wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie ekonomicznym, zarządczym i technologicznym – poprzez praktyki, które będą odbywane w instytucjach związanych z opieką zdrowotną

   Program studiów

   Lp.

   Nazwa przedmiotu

   Liczba godz.

   BLOK OGÓLNY – 61

   1.

   Podstawy organizacji i zarządzania

   10

   2.

   Zarządzanie zasobami ludzkimi

   10

   3.

   Zarządzanie jakością

   15

   4.

   Zarządzanie komunikacją społeczną

   6

   5.

   Biznes plan

   10

   6.

   Zarządzanie projektami

   10

   BLOK SPECJALISTYCZNY – 191

   7.

   Systemy ochrony zdrowia w Polsce i na świecie

   6

   8.

   Organizacja i funkcjonowanie ZOZ

   20

   9.

   Analiza finansowa w ochronie zdrowia

   25

   10.

   Systemy informatyczne w ochronie zdrowia

   10

   11.

   Farmakoekonomika jako narzędzie zarządzania w gospodarowaniu lekami w Polsce

   8

   12.

   Kontraktowanie usług medycznych

   20

   13.

   Prawo w ochronie zdrowia

   15

   14.

   Ocena efektywności procedur medycznych

   – HTA. Podstawy Evidence Based Medicine

   8

   15.

   Wykorzystanie programów unijnych w ochronie zdrowia

   10

   16.

   Marketing usług medycznych

   10

   17.

   Problemy zarządzania ZOZ

   15

   18.

   Praktyka zarządzania w ZOZ

   40

   19.

   Konsultacje i obrona prac końcowych

   4

   RAZEM

   252

   Cykl kształcenia

   2 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

   Opłaty za studia

   • opłata semestralna wynosi – 2 000 zł
   • wpisowe – 300 zł

   5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

   Warunki przyjęcia

   • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
   • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
   • dostarczenie dwóch zdjęć

   Warunki ukończenia

   • uczestnictwo w zajęciach
   • zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów
   • zdobycie wymaganych zaliczeń
   • obrona pracy dyplomowej

   Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  • Podologia

   Cel studiów:

   Podologia zajmuje się diagnozowaniem wad, zniekształceń i zaburzeń prawidłowego funkcjonowania kończyny dolnej, pielęgnacją stopy chorej i zdrowej.

   W Polsce wiedza podologiczna jest jeszcze mało rozpowszechniona, natomiast w niektórych krajach - szczególnie we Francji i Niemczech (podologia - medyczna pielęgnacja nóg) funkcjonuje jako zawód medyczny i jest usankcjonowany prawnie.

  • Opis

   Cel studiów:

   Podologia zajmuje się diagnozowaniem wad, zniekształceń i zaburzeń prawidłowego funkcjonowania kończyny dolnej, pielęgnacją stopy chorej i zdrowej.

   W Polsce wiedza podologiczna jest jeszcze mało rozpowszechniona, natomiast w niektórych krajach - szczególnie we Francji i Niemczech (podologia - medyczna pielęgnacja nóg) funkcjonuje jako zawód medyczny i jest usankcjonowany prawnie.

   Biorąc pod uwagę rozpowszechnienie chorób cywilizacyjnych, procesy demograficzne, rozwój podologii i brak specjalistów studiowanie w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku daje możliwość doskonałych perspektyw zawodowych oraz satysfakcjonujących zarobków!

   Adresaci:

   • Kosmetolodzy
   • Fizjoterapeuci
   • Pielęgniarki i położne
   • Absolwenci innych kierunków medycznych
   • Absolwenci innych szkół wyższych I i II stopnia prowadzących działalność w zakresie usług kosmetycznych i SPA

   Co dają studia ?

   Słuchacze tego kierunku kończąc dwusemestralne studia podyplomowe będą posiadać umiejętności:

   • Pobrania materiału do badań mykologicznych,
   • Rozpoznawania występujących schorzeń i pokierowania do odpowiedniego specjalisty,
   • Zastosowania i wykonania odpowiedniego zabiegu pielęgnacyjno – leczniczego,
   • Udzielania wskazówek w zakresie prawidłowych zasad codziennej pielęgnacji i kontroli stóp,
   • wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
   • pielęgnacji stopy cukrzycowej,
   • doboru odpowiedniego obuwia i wkładek ortopedycznych.

   Ukończenie studiów pozwala na pracę w:

   • sanatoriach
   • domach opieki społecznej i hospicjach
   • placówkach oświatowych (przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej)
   • ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej
   • gabinetach masażu
   • gabinetach terapii manualnej i usprawniania
   • fitness – centrach
   • gabinetach stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran
   • gabinetach podologicznych i kosmetycznych
   • gabinetach pedicure
   • ośrodkach SPA i Welles
   • przychodniach specjalistycznych
   • pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego i ortotycznego
   • poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych

   Program nauczania:

   L.P

   Nazwa przedmiotu

   Liczba godzin

   wykłady

   Liczba godzin

   ćwiczenia

   1

   ANATOMIA I FIZJOLOGIA  KOŃCZYN DOLNYCH CZŁOWIEKA

   6

   -

   2

   BIOMECHANIKA KOŃCZYNY DOLNEJ I POSTAWY CIAŁA

   6

   4

   3

   DERMATOLOGIA

   10

   6

   4

   ZMIANY SKÓRNE W PRZEBIEGU  STANÓW PATOLOGICZNYCH KO ŃCZYNY  DOLNEJ

   8

   -

   5

   DIABETOLOGIA

   8

   -

   6

   BIOLOGIA RAN I ICH ZAOPATRYWANIE

   4

   4

   7

   ORTOPEDIA I DOBÓR WKŁADEK  I ORTEZ

   6

   -

   8

   CHIRURGIA  KOŃCZYN DOLNYCH , ZMIANY W BUDOWIE KOŃCZYN DOLNYCH

   8

   -

   9

   GERONTOLOGIA

   4

   -

   10

   ZABIEGI   FIZJOTERAPEUTYCZNE  W PODOLOGII, ELEMENTY REHABILITACJI

   4

   10

   11

   MASAŻ

   2

   12

   12

   KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA

   6

   20

   13

   KOSMETYKA LECZNICZA ( WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ  - KLAMRA, KOREKTA CHIRURGICZNA)

   10

   30

   14

   OCENA STANU KLINICZNEGO  KOŃCZYN DOLNYCH

   6

   4

   15

   POSTEPOWANIE PODOLOGICZNE W ZMIANACH PATOLOGICZNYCH  KOŃCZYN DOLNYCH

   8

   -

   16

   TECHNOLOGIA OBUWIA

   4

   -

   17

   PREPARATY KOSMETYCZNE I SUROWCE KOSMETYCZNE WYKORZYSTYWANE W PIELĘGNACJI KOŃCZYNY DOLNEJ

   8

   4

   18

   DIETETYKA

   8

   4

    

   Razem

    116

   94

   Cykl kształcenia:

   2 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

   Opłaty za studia:

   Opłata semestralna wynosi – 2 750 zł
   wpisowe – 0 zł
   5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku!

   Warunki przyjęcia:

   • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
   • przedstawienie dowodu uiszczenia pierwszej raty czesnego
   • dostarczenie dwóch zdjęć

   Warunki ukończenia:

   Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń.

   Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  • Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna

   Nazwa studiów:  Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna

   Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

   Krótki opis: Absolwenci studiów podyplomowych Stylizacja Fryzjerska i Kosmetyczna będą kompleksowo przeszkoleni z zakresu wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku nauczyciela, nauczyciela praktycznej nauki zawodu wedle współcześnie obowiązujących standardów zawodowych oraz norm prawnych.

   Tryb (stacjonarne/niestacjonarne): niestacjonarny

   Czas trwania: 3 semestry

   Odpłatność: 

   6000zł/ 1,5 roku, 2000zł – Semestr 

   Warunki przyjęcia: Kolejność zgłoszeń

   Najbliższa rekrutacja: marzec – wrzesień 2016

   Kontakt: 85 7499450 – mgr Anna Danilczuk

  • Opis

   Dla kogo?

   Trzysemestralne studia podyplomowe ”Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna ” skierowane są do osób które posiadają już dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Przeznaczone są dla pracowników i kandydatów na pracowników na stanowisku nauczyciela, nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

   Kto może studiować?

   Studia podyplomowe ”Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna ”   skierowane są do osób które posiadają już dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Przeznaczone są dla pracowników i kandydatów na pracowników na stanowisku nauczyciela, nauczyciela praktycznej nauki zawodu

   Program studiów obejmuje 356 godzin zajęć dydaktycznych, w tym przewidziane są zajęcia wykładowe, ćwiczenia, atkazę praktyczna nauka zawodu .

   Program nauczania

   Lp.

   Nazwa przedmiotu

   Liczba godzin

   1

   Chemia preparatów fryzjerskich

   15

   2

   Dermatologia

   20

   3

   Higiena

   15

   4

   Podstawy anatomii człowieka

   10

   5

   Podstawy fizjologii człowieka

   10

   6

   Pomoc przedmedyczna

   10

   7

   Surowce kosmetyczne i ich składniki

   15

   8

   Technologie informacyjne/ Informatyka

   10

   9

   Estetyka i stylizacja

   44

   10

   Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca

   50

   11

   Matriałoznawstwo kosmetyczne

   15

   12

   Metodyka przedmiotów teoretycznych praktycznego nauczania

   30

   13

   Stylizacja fryzjerska

   45

   14

   Współczesne trendy we fryzjerstwie

   20

   15

   Normy etyczno – prawne obowiązujące w zawodzie

   2

   16

   Postawy ekonomii i przedsiębiorczości

   10

   17

   Pracownia surowców kosmetycznych i materiałów fryzjerskich

   35

   Razem

   356

   Wszyscy Prowadzący zajęcia, to specjalnie dobrana, wykwalifikowana kadra z zakresu fryzjerstwa, jak i kosmetologii 

    

   Cykl kształcenia

   3 semestry, niestacjonarny

   Opłaty za kurs

   • Opłata semestralna - 2000 zł
   • wpisowe – 350 zł
   • 3% zniżki przy wpłacie całości opłat za studia podyplomowe

   Warunki przyjęcia

   • wypełnienie podania o przyjęcie na studia podyplomowe
   • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
   • złożenia dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • dostarczenie dwóch zdjęć

   Rekrutacja

   Trwa cały rok, studia rozpoczynają się od marca i/lub od października

   Warunki ukończenia

   Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń 

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnic nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela/ nauczyciela praktycznej nauki zawodu posiada osoba która ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

   Absolwenci otrzymują zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu Studiów Podyplomowych Stylizacja Fryzjerska i Kosmetyczna.

    

  • Ziołolecznictwo

   Nazwa studiów:  Ziołoterapie

   Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

   Krótki opis: Absolwenci będą mieć wiedzę o roślinach zielarskich w zakresie składu związków bioaktywnych w nich zawartych, ich oddziaływaniu farmakologicznym, potencjalnych działaniach niepożądanych. Absolwenci zdobędą także umiejętności praktycznego stosowania ziół, poznając tajniki ziołolecznictwa tradycyjnego oraz sposobów przygotowywania preparatów ziołowych. Będą umieli wskazać zastosowanie preparatów ziołowych w profilaktyce zdrowia i w żywności.

   Tryb (stacjonarne/niestacjonarne): niestacjonarny

   Czas trwania: 3 semestry

   Odpłatność: 

   5000zł/ rok, 2500zł – Semestr 

   Warunki przyjęcia: Kolejność zgłoszeń

   Najbliższa rekrutacja: marzec – wrzesień 2016

   Kontakt: 85 7499450 – mgr Anna Danilczuk

  • Opis

   Dla kogo?

   Dwusemestralne studia podyplomowe „ZIOŁOTERAPIE” przeznaczone są dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o roślinach leczniczych, zawartości w nich związków biologicznie czynnych oraz możliwości wykorzystania surowców roślinnych, a także ich przechowywania i przetwarzania.

   Kto może studiować?

   Studia podyplomowe „ZIOŁOTERAPIE” skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zioło terapii oraz osób zajmujących się ziołami hobbystycznie

   Absolwenci będą mieć wiedzę o roślinach zielarskich w zakresie składu związków bioaktywnych w nich zawartych, ich oddziaływaniu farmakologicznym, potencjalnych działaniach niepożądanych. Absolwenci zdobędą także umiejętności praktycznego stosowania ziół, poznając tajniki ziołolecznictwa tradycyjnego oraz sposobów przygotowywania preparatów ziołowych. Będą umieli wskazać zastosowanie preparatów ziołowych w profilaktyce zdrowia i w żywności. 

   Program studiów obejmuje 385 godzin zajęć dydaktycznych, w tym przewidziane są zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia oraz ćwiczenia terenowe.

    

   Lp.

   Nazwa przedmiotu

   Liczba godzin

   1

   Botanika roślin zielarskich

   25

   2

   Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce i na świecie

   10

   3

   Toksykologia roślin zielarskich

   35

   4

   Podstawy farmakologii

   30

   5

   Fitoterapia/Zioła w terapii, dietetyce i kosmetyce

   50

   6

   Aromaterapia

   25

   7

   Używki i przyprawy egzotyczne

   10

   8

   Towaroznawstwo zielarskie

   35

   9

   Obrót produktami zielarskimi/Ustawodawstwo

   10

   10

   Zanieczyszczenia produktów zielarskich z elementami bromatologii

   5

   11

   Ziołowe suplementy diety

   10

   12

   Podstawy receptury i technologii produkcji preparatów zielarskich

   30

   13

   Ziołolecznictwo tradycyjne

   30

   14

   Chronione gatunki ziół

   10

   15

   Mikrobiologia roślin

   45

   16

   Fizjologia z elementami anatomii

   25

   Razem

   385

    

   Wszyscy Prowadzący zajęcia, to specjalnie dobrana, wykwalifikowana kadra. To pasjonaci, ciekawe i barwne osoby, które w sposób merytoryczny jak i bardzo ciekawy i atrakcyjny przybliżą Słuchaczom Ziołoterapie. 

    

   Cykl kształcenia

   3 semestry, niestacjonarny

   Opłaty za kurs

   • Opłata semestralna - 2500 zł
   • wpisowe – 350 zł
   • 3% zniżki przy wpłacie całości opłat za studia podyplomowe

   Warunki przyjęcia

   • wypełnienie podania o przyjęcie na studia podyplomowe
   • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
   • złożenia dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • dostarczenie dwóch zdjęć

   Rekrutacja

   Trwa cały rok, studia rozpoczynają się od marca i/lub od października

   Warunki ukończenia

   Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń oraz złożenie pracy dyplomowej.

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167) Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych ZIOŁOTERAPIE.

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności