• KONKURS - Chcę być Ratownikiem

  Zachęcamy do udziału w konkursie "CHCĘ BYĆ RATOWNIKIEM"

  baner 1

   

  Konkurs jest skierowany do wszystkich osób, które interesują się Ratownictwem Medycznym.

  Aby wziąć udział w rywalizacji o atrakcyjne nagrody wystarczy zrobić ciekawe zdjęcie pokazujące pracę Ratownika Medycznego lub zdarzenia które sprawiło, że Ratownictwo stało się Twoją pasją.

  Zdjęcie należy opublikować na facebookowym i Instagramowym profilu WSMED oraz otagować je znacznikami #WSMED #RatownictwoMedyczne #konkurs #BezpłatneStudiowanie #ChceBycRatownikiem #Rekrutacja i udostępnić na swoim profilu.


  Nagrody?


  Pierwsze 50 osób, które weźmie udział w konkursie otrzyma gwarantowaną nagrodę w postaci zestawu gadżetów WSMED.

  Pierwsze 10 osób, które dodatkowo zapisze się na studia do 30 sierpnia 2021 roku, podając hasło #ChceBycRatownikiem otrzyma zestaw startowy Ratownika Medycznego.

  Spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie zostaną nagrodzone dodatkowe 20 osób, których zdjęcie uzyska największą liczbę polubień i udostępnień.

  A spośród wszystkich osób, które zapiszą się na studia w roku akademickim 2021/2022 na kierunek Ratownictwo Medyczne, jedna otrzyma zniżkę na czesne w pierwszym roku studiowania o wartości aż 75%.

   

   

 • Regulamin konkursu

  REGULAMIN KONKURSU „CHCĘ BYĆ RATOWNIKIEM” Z DNIA 02.07.2021 r.


  § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą przy ul. Krakowskiej 9, 15-875 Białystok NIP 5422806515 (zwane dalej „Organizatorem”).
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
  5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
  6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/wsmed (zwanej dalej “Fanpage”).
  8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.


  § 2. UCZESTNICY KONKURSU


  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
  2. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.


  § 3. NAGRODY


  1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi opublikować na Instagramie oraz Facebooku zdjęcie pokazujące pracę Ratownika Medycznego lub zdarzenia, które sprawiło, że Ratownictwo stało się jego pasją. Zdjęcie nie może naruszać praw i dóbr osobistych osób trzecich. Zdjęcie musi być otagowane i oznaczone odpowiednimi # (#wsmed #RatownictwoMedyczne #konkurs #BezpłatneStudiowanie #ChceBycRatownikiem). Pierwsze 50 osób, które weźmie udział w konkursie otrzyma nagrodę gwarantowaną w postaci zastawu gadżetów WSMED. Pierwsze 10 osób które zapisze się na studia podając przy tym hasło #ChceBycRatownikiem otrzyma zestaw startowy Ratownika Medycznego. Spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie zostanie nagrodzonych dodatkowo 20 osób, których zdjęcie uzyska największą liczbę polubień i udostępnień. Spośród wszystkich osób, które wezmą udział w konkursie i zapiszą się na studia w roku akademickim 2021/2022 jedna osoba, autor/ka najlepszego zdjęcia, trzyma zniżkę w wysokości 75% czesnego w pierwszym roku nauki.
  3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora - www.facebook.com/wsmed/
  4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
  § 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
  1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/wsmed/
  2. Konkurs trwa od 02-07-2021 do 15-09-2021 do godziny: 10:00
  § 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  a. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi opublikować na Instagramie oraz Facebooku zdjęcie pokazujące pracę Ratownika Medycznego lub zdarzenia, które sprawiło, że Ratownictwo stało się jego pasją. Zdjęcie nie może naruszać praw i dóbr osobistych osób trzecich. Zdjęcie musi być otagowane i oznaczone odpowiednimi # (#wsmed #RatownictwoMedyczne #konkurs #BezpłatneStudiowanie #ChceBycRatownikiem)
  b. zdobycie jak największej liczby POLUBIEŃ/ UDOSTĘPNIEŃ pod własnym komentarzem
  2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/wsmed/

  § 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
  3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
  5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
  6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/wsmed/
  7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.


  § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA


  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
  w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


  § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


  § 9. PRAWA AUTORSKIE


  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
  2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do zgłoszenia hasła w konkursie


  § 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ


  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
  “Konkurs na Facebooku z dnia 02.07.2021 r.”
  5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2021 r. i obowiązuje do 15.09.2021 r.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.wsmed.edu.pl
  5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora.

   

Search

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Funkcjonalne
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam