• Pracownicy Zakładu Zarządzania Funduszami UE

  mgr Anna Danilczuk – Specjalista ds. funduszy unijnych

  Telefon: tel. 85 749 94 40

  Email: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Godziny otwarcia

  Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

   

  Sobota: nieczynne

  Niedziela: nieczynne

 • Realizowane projekty

  • CSM

  • Energia natury

   Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku realizuje projekt  Energia Natury realizowany w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 o numerze umowy RPPD.05.01.00-20-0651/19

   Przedmiotem inwestycji jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,72kW częściowo zawieszonej na wschodniej bocznej elewacji istniejącego budynku oraz na wolnostojącej niezależnej konstrukcji usytuowanej na placu przed budynkiem na dz. o nr geod. 1593/1 i 1592/2 przy ulicy Krakowskiej 9 w Białymstoku (siedziba Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku), jako odnawialne źródło energii wykorzystane do produkcji energii elektrycznej głownie na sprzedaż, w mniejszej części - na potrzeby własne budynku. Planowana roczna produkcja energii będzie wynosić 48,72MWh.

   Termin realizacji inwestycji od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2023 roku.

   Wartość projektu ogółem 380 542,11 zł
   Wydatki kwalifikowalne 309 383,83 zł
   Dofinansowanie 201 099,48 zł

   Szanowni Państwo,

   przygotowując się do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku”, nr umowy RPPD.05.01.00-20-0651/19. Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

   w związku z tym zapraszam wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu do złożenia wstępnych ofert cenowych.

   Niniejsze zapytanie o cenę ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia.

   Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

   W załączeniu przekazujemy specyfikację zamówienia z prośbą o odesłanie najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2023 roku:

   drogą elektroniczną na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście lub drogą pocztową na adres: Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

   Załączniki

   Opis techniczny

   Szacowanie fotowoltaika

   Zapytanie ofertowe fotowoltaika

   Zapytanie ofertowe fotowoltaika zmiany

  • Realizacja programu rozwojowego WSMED

   Realizacja programu rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku.

   Projekt Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku realizowany jest w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2020 r.

   Celem głównym projektu jest

   poprawa jakości kształcenia WSMEDYCZNEJ w Białymstoku poprzez wdrożenie 1 programu rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku pielęgniarstwo w okresie 2017-12-01 do 2020-11-30. Najważniejszym elementem programu rozwojowego będzie powstanie

   MCSM wyposażonego w sprzęt, dzięki któremu utworzona będzie baza dydaktyczna do nauczania metodami symulacji medycznej wykorzystująca najnowsze technologie.

   Opracowany program rozwojowy będzie się składał z następujących elementów:

   1.Utworzenie MCSM

    

   W skład MCSM wchodzą sale (zadania 1-7): sala symulacji z zakresu BLS, sala symulacji z zakresu ALS, pracownia nauki umiejętności technicznych, sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności, pomieszczenie kontrolne, sala umiejętności pielęgniarskich, sala OSCE. W skład MCSM będą również wchodziły pomieszczenia sala debrifingu /wirtualne wspomaganie pacjenta w obecnie posiadanym wyposażeniu WSMEDYCZNEJ i w pełni wyposażone i dostosowane do kształcenia. Budynek, oraz wszystkie pomieszczenia, zarówno przed funkcjonowaniem MCSM, jak i po jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych (winda ,podjazdy, szerokie drzwi). W ramach środków własnych WSMEDYCZNEJ dokona jedynie niezbędnych działań adaptacyjnych, wyszczególnionych w audycie. Z tak wyposażonych sal będa korzystać studenci kierunku plg I i II stopnia (143k/37m).

   2. kształcenie kadr medycznych i zarządzających MSCM w ramach kształcenia kadr przewidziano kursy:

   a)dla instruktorów symulacji w ośrodkach krajowych (szkolenie instruktorów symulacji niskiej wierności ,pośredniej wierności, wysokiej wierności)W ramach szkolenia przewidziano udział 12 os(10k/2m)

   b) dla techników symulacji w ośrodkach krajowych (szkolenie dla techników symulacji medycznej oraz informatyków w zakresie obsługi i sterowania symulatorami medycznej, systemami kamer, sprzętem audio-video, przygotowaniem materiałów do debrifingu, skonserwacji sprzętu). W ramach szkolenia przewidziano udział 2 os(2m).

   c)szkolenie dla kadry zarządzającej - szkolenie praktyczne zapoznające z funkcjonowaniem MCSM oraz staż dla osób zarządzających specjalistyczny. W ramach szkolenia przewidziano udział 8 os (6k/2m).

   3. działania dodatkowe wspomagające funkcjonowanie MCSM

    a) opracowanie podręcznika symulacji- w zakresie postępowania w wybranych zabiegach pielęgnacyjnych zgodnie z kierunkowymi efektami kształcenia.

   b) opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych- baza scenariuszy będzie opracowana modułowo tj. moduł pielęgniarstwa chirurgicznego, pediatrycznego, w chorobach wewnętrznych czy intensywnej terapii.

   c) szkolenia dodatkowe przeznaczone dla nauczycieli zwiększające kompetencje dydaktyczne- będą obejmowały zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą planowania, organizowania i przeprowadzania egzaminów, w tym OSCE. Zaplanowano udział 12 os (10k/2m).

   d)zajęcia dodatkowe dla studentów- zajęcia dodatkowe ze współpracy w zespole grup składających się z pielęgniarek/rzy i ratowników/czek medycznej.

   e)spotkania informacyjne w celu wymiany doświadczeń, omówienia problemów, pokazania efektów badań dotyczących osiąganych efektów kształcenia, omówienia planów współpracy- spotkania wyjazdowe (6 szt) oraz w WSMEDYCZNEJ (4 szt) celem wypracowania jednolitych standardów kształcenia w ramach MCSM.

   Cel główny projektu jest zgodny z celem szczegółowym POWER w postaci poprawy jakości kształcenia na kierunkach medycznych, ponieważ poprzez realizację działań wynikającą z programu rozwojowego WSMEDYCZNEJ nastąpi poprawa jakości kształcenia.

   W działania zaangażowani zostaną partnerzy projektu tj. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, NZOZ Gabinet Rehabilitacji Mariusz Dowejko, NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Wanda Chmielewska. Partnerzy zostaną włączeni w realizację programu rozwojowego poprzez prowadzenie ćwiczeń i zajęć praktycznych w ramach przedmiotów sym. (głownie z zakresu podstaw plg, rehabilitacji i plg rehabilitacyjnego, plg internistycznego), współudział podczas opracowania bazy scenariuszy symulacyjnych, udziale w szkoleniach dodatkowych zwiększających kompetencje dydaktyczne oraz udział w potkaniach informacyjnych. Udział partnerów będzie wartością dodaną do projektu.

   Planowane efekty:

   1. Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS – 1 szt.
   2. Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej- 115 os.
   3. Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje w wyniku działań projektowych - 200 os
   4. Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS – 1 szt.
   5. Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu - 180 os.
   6. Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych - 1 szt.
   7. Liczba godzin zajęć praktycznych i ćwiczeniowych przeprowadzonych w MCSM dla kierunku pielęgniarstwo - 590 godz.
   8. Liczba uczestników zajęć interdyscyplinarnych dla studentów różnych kierunków - 30
   9. Liczba opracowanych podręczników symulacji - 1 szt.
   10. Liczba opracowanych baz scenariuszy symulacyjnych - 1 szt.
   11. Liczba spotkań informacyjnych celem wymiany doświadczeń, omówienia problemów, pokazania efektów badań dotyczących osiąganych efektów kształcenia, omówienia planów współpracy - 10
   12. Liczba zorganizowanych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne - 30
   13. Liczba podmiotów leczniczych realizujących projekt w partnerstwie z WSMED - 2 .   technik symulacji medycznej ...

   zapytania ofertowe ...

   szacowania wartości ...

   CSM rekrutacja ...

   CSM rozeznanie meble ...

   CSM program rozwojowy ...

   CSM harmonogram wsparcia ...

   CSM szacowania ...

   CSM zapytanie 3 ...

   CSM zapytanie 4 ...

   CSM zapytanie 5 ...

   CSM zapytanie 6 ...

   szacowania recenzja ...

  • Program rozwojowy WSMED

   Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w WSMED w Białymstoku poprzez wdrożenie 1 programu rozwojowego podnoszącego jakość kształcenia, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku plg poprzez działania oparte na Uczelnianym programie stypendialnym, finansowaniu zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia oraz dostosowania jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Kształcenia i Staży, wyjazd studyjny oraz praktyki ponadprogramowe oraz realizacja Programu Rozwoju absolwenta kierunku pielęgniarstwo przyczyniająca się do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w okresie 01.10.2018 do 30.09.2023.Opracowany program rozwojowy będzie się składał z następujących elementów: 1/ Uczelniany Program stypendialny dla max.75% studentów na danym roku kształcenia (II i III rok) przez okres 20 miesięcy 2/ finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych oraz w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych. Tematyka zajęć dodatkowych: umiejętności interpersonalne w praktyce pielęgniarskiej, edukacja w cukrzycy, opieka pielęgniarska nad chorym z przewlekłymi ranami, opieka pielęgniarska nad chorym z chorobą nowotworową, opieka pielęgniarska nad pacjentem kardiologicznym. 3/ dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Kształcenia i Staży- celem obowiązkowych praktyk zawodowych jest nabycie przez studenta umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych.Zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku pielęgniarstwo realizowanych jest 1200 godzin praktyk zawodowych.Program praktyk i miejsce jego realizacji zapewnia realizację efektów kształcenia zawartych w standardzie. Praktyki zawodowe realizowane są pod kierunkiem opiekuna praktyki zatrudnionej w danej placówce. W celu utrzymania wysokiej jakości kształcenia zapewniony jest nadzór merytoryczny przez opiekuna dydaktycznego. 4/wyjazd studyjny- wyjazd do Zakładu opieki długoterminowej o profilu pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz psychogeriatrycznym oparty o system warsztatów związanych z funkcjonowaniem jednostki. 5/ praktyki ponadprogramowe- celem praktyk jest podniesienie kompetencji studentów z zakresu wiedzy i umiejętności z dziedziny POZ, opieki nad starszym człowiekiem w aspektach zdrowia i choroby, zdobycie doświadczenia w pracy z ludźmi starszymi i chorymi onkologicznie.Student wybiera jedną z pośród 3 na VI sem. realizację praktyki ponadprogramowej: POZ (160 h), opieka geriatryczna (160h), opieka onkologiczna (160h). 6/ program rozwoju absolwenta- poprzez wsaprcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/rza, realizacja cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta w zakresie potrzeb Cel głównym projektu jest zgodny z celem szczegółowym POWER w postaci poprawy jakości kształcenia na kierunkach medycznych, ponieważ poprzez realizację działań wynikających z programu rozwjowego WSMED oraz programu rozwoju absolwenta nastąpi poprawa kształcenia. Nastąpi także przeciwdziałanie luce pokoleniowej w zawodzie pielęgniarskim m.in. poprzez objęcie kierunku pielęgniarstwo tzw. Programem Rozwojowym uczelni ukierunkowanym na podniesienie liczby studentów i absolwentów ww. kierunku. Poprawa jakości kształcenia nastąpi poprzez inwestowanie w kształcenie i szkolenie absolwentów na kierunku pielęgniarstwo. Uatrakcyjnienie oferty kształcenia poprzez zapewnienie zatrudnienia dla absolwentów, oraz wsparcia finansowego z tego tytułu.Zwiększenie efektywności edukacji praktycznej ludzi młodych ułatwi im rozpoczęcie kariery zawodowej na stanowisku pielęgniarki/rza.

   Program rozwojowy Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku.

   W związku z realizacją projektu pod nazwą Realizacja Program Rozwojowy Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku, nr WND-POWR 05.05.00-00-0001/18 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich serdecznie zapraszamy studentów kierunku Pielęgniarstwo I stopnia (dotyczy I,II i III rok) w dniu 18.10 o godzinie 9.00. Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia projektu i zasady uczestnictwa w projekcie.

   program rozwojowy - prezentacja

   Studentów II roku studiów stacjonarnych na Kierunku Pielęgniarstwo informujemy, iż do dnia 30.10.2019 roku do godziny 14.00 przyjmujemy dokumenty w Dziekanacie, w ramach projektu „Program rozwojowy Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku”.

   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.5 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Projekt nr WND-POWR 05.05.00-00-0027/18

   harmonogram kurs diabetologiczny

   harmonogram kurs epidemiologiczny

   harmonogram kurs geriatryczny

   harmonogram staże zawodowe

   rozeznanie rynku 30.08.2023

   szacowanie 01.08.2023

   ankieta zgłoszeniowa

   wniosek do komisji

   regulaminy

   klauzula RODO

   oświadczenie zgody

   umowa uczestnictwa

   wniosek o wypłatę stypendium

   harmonogram wsparcia w 2022 roku

 • Kontakt

  Zakład Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej
  Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

  15-875 Białystok, ul. Krakowska 9, pokój 11

  tel. 85 749 94 40

Search

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Funkcjonalne
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam