Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku realizuje Program Rozwojowy w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku, nr WND-POWR 05.03.00-00-0070/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia WSMED w Białymstoku poprzez wdrożenie 1 programu rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji  medycznej dla kierunku pielęgniarstwo w okresie 2017-12-01 do 2020-11-30. Najważniejszym elementem programu rozwojowego będzie powstanie MCSM wyposażonego w sprzęt, dzięki któremu utworzona będzie baza dydaktyczna do nauczania metodami symulacji medycznych wykorzystująca najnowsze technologie. Opracowany program rozwojowy będzie się składał z następujących elementów:
1.utworzenie MCSM
2. kształcenie kadr medycznych i zarządzających MSCM
3. działania dodatkowe wspomagające funkcjonowanie MCSM

Wartość projektu: 2154502,92 PLN

Harmonogram projektu