20 września 2018 r. Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku podpisała umowę z firmą MEDLINE Sp. z o.o. na wyposażenie Monoprofilowego w sprzęt

w ramach projektu: „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku”, nr umowy  POWR.05.03.00-00-0070/17-00 .  Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.